Μενού Κλείσιμο

Γεωπονίας

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΓΡΩΠΟΝΙΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στη διεύθυνση του σχολείου μας.
Τομέας Γεωπονίας
Ο τομέας έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους μαθητέςτριες στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων στη γεωργική παραγωγή, στην επεξεργασία και ποιότητα των τροφίμων καθώς και στην αρχιτεκτονική παρέμβαση για τη διαμόρφωση του φυσικού τοπίου και περιβάλλοντος. Επίσης τους εκπαιδεύει για να γίνουν επιτυχημένα στελέχη για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.Αντικείμενο του αγροτουρισμού είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων, των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομικά περιοχών καθώς και η διατήρηση παραδο­ σιακών τεχνών, εθίμων και προϊόντων. Οι γνώσεις θεωρητικές και πρακτικές που παρέχει ο τομέας αυτός προσαρμόζονται συνεχώς στις επιταγές των νέων τεχνολογικών εξελίξεων ώστε οι μαθητές/τριες να πάρουν όλα τα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Tομέας ”ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ- ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”.Η σύγχρονη γεωργία διαφέρει ουσιαστικά από την παραδοσιακή γεωργία. Ο νέος γεωργός είναι επιχειρηματίας γεωργός. Με τη συμβολή της Γεωπονικής Επιστήμης χρησιμοποιεί τη σύγχρονη τεχνογνωσία και τεχνολογία και εφαρμόζει μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι η γνώση και η εφαρμογή των βασικών αρχών της Γεωπονικής επιστήμης.Ποιος είναι ο σκοπός του τομέα γεωπονίας;
Ο τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ- ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ έχει σκοπό την εκπαίδευση των μαθητών του στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή γεωργική παραγωγή.Η εκπαίδευση γίνεται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται στον κυρίως εργαστηριακό χώρο του τομέα, στο θερμοκήπιο και στον προαύλιο σχολικό χώρο. Επίσης, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε συναφείς εργασιακούς χώρους.Στη Β΄ λυκείου παρέχονται γενικές γνώσεις της Γεωπονικής επιστήμης ενώ στην Γ΄ Λυκείου οι μαθητές εκπαιδεύονται στην ειδικότηταΈργα Τοπίου και Περιβάλλοντος που λειτουργεί στο σχολείο μας.Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσεικατά την εκπαίδευση τουτις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί ταπαρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητες του και τους τρόπους εμπορικής τους διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασης τους (δρυμοί, βιότοποι κλπ).
 • Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες.
 • Να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία.
 • Να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης.
 • Να αναγνωρίζει τα υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων (μεταλλικών, pvc, πολυαιθυλενίου).
 • Να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης.
 • Να εκτελεί βασικούς χειρισμούς για τις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες.
 • Να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 • Να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου.
 • Να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου (χειρωνακτικά και ηλεκτρονικά).
 • Να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου.
 • Να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης.
 • Να αναγνωρίζει, επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εργαλεία (καλλιεργητές, ψαλίδια, σκαπτικά μηχανήματα, μικρούς εκσκαφείς, και εργαλεία χειρός) για τα φυτοτεχνικά έργα.
 • Να εκτελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών κατασκευών διαμόρφωσης τοπίου.
 • Να χειρίζεται τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης φυτοτεχνικών έργων ή ενός καταστήματος πώλησης σχετικού εξοπλισμού.
 • Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.
 • Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.
 • Να αναπτύσσειβασικέςικανότητεςεπικοινωνίας.
 • Να γνωρίζει καιναχρησιμοποιείτιςβασικέςαρχέςτης γεωργικής οικονομίας.
 • Να ετοιμάζει παραστατικά πώλησης και διακίνησης αγαθών.

Που μπορεί να εργαστεί ο απόφοιτος της ειδικότητας;

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε:

 • Επιχειρήσεις παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας υλικών κηποτεχνίας και συναφών εξοπλισμών.
  Αγροτουριστικές Γεωργικές επιχειρήσεις.
 • Τμήματα πρασίνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Γεωτεχνικές υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής και συντήρησης οποιαδήποτε μορφής χώρων πρασίνου όπως ιδιωτικών κήπων, αθλητικών κέντρων, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και γενικώς χώρων αναψυχής.

Β΄ Τάξη, Μαθήματα ειδικότητας

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ
Γεωπονία & Ανάπτυξη
Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή 2Θ+4Ε
Περιβάλλον και Γεωργία 2Θ+1Ε
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων 2Θ+3Ε
Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία
ΣΥΝΟΛΟ 18
 
 Γ΄ Τάξη, Μαθήματα ειδικότητας
 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ΕΒΔ
Διαμόρφωση Τοπίου* 3Θ + 2 Ε
Αρδευτικά δίκτυα 1Θ + 2 Ε
Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων 2Θ + 2 Ε
Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες* 2Θ + 2 Ε
Φυτά Κηποτεχνίας 2Θ + 1 Ε
Εφαρμογές Η/Υ ? Σχεδιασμός 2Θ + 2 Ε
ΣΥΝΟΛΟ
23

Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μάθημα