Μενού Κλείσιμο

Οικονομίας Διοίκησης

Ειδικότητες

 • Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Περιγραφή επαγγέλματος
Ο/Η πτυχιούχος Υπάλληλος Δοιηκητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, μπορεί να εργαστεί ως

Α) Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • τηρεί τα λογιστικά βιβλία Α΄και Β΄κατηγορίας, εκδίδει συγκεντρώνει,ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά στοιχεία του λογιστηρίου της Οικονομικής Μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ,εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων,του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ ),της εργατικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση.
 • Επίσης,συμβάλλει στην οργάνωση του λογιστηρίου, προετοιμάζει δελτία πωλήσεων και τιμολόγια, διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες και εργασίες σχετικές με ασφαλιστικά ταμεία,παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών των πελατών ,φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές, παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων,πρώτων και βοηθητικών υλών,κτλ.),
 • χειρίζεται τις μηχανές γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας,συμπληρώνει έντυπα για την εφορία, για τα τελωνεία και διάφορες άλλες υπηρεσίες και συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.


Β) Υπάλληλος Διοίκησης με αρμοδιότητες να:

 • χειρίζεται θέματα σχετικά με την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία της
 • διοίκησης της επιχείρισης μέσα στις κατευθυντήριες
  γραμμές που έχουν τεθεί από τον Προϊστάμενο,
 • επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της επιχείρισης,με σχεδιασμό των δραστηριοτήτων
  και καθοδήγηση από ανώτερους υπαλλήλους,
 • διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων,
 • συνεργάζεται για την αξιολόγηση προσφορών και βοηθά στη διενέργεια ερευνών Marketing.


Επαγγελματικές προοπτικές

Ο Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί σε :

 • Δημόσιες Υπηρεσίες – Οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων.
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Εταιρείες , Λογιστικά Γραφεία
 • Συνεταιρισμούς
 • Τράπεζες και Οργανισμούς
 • Υπηρεσίες Υγείας
 • Βιομηχανίες
 • Χρηματιστήριο
 • Χρηματιστηριακά γραφεία – Ασφαλιστικά ταμεία


Β΄Τάξη, Μαθήματα ειδικότητας
(Θ=θεωρία, Ε=εργαστήριο)

Μάθημα
Ώρες/Εβδ
Αρχές Γενικής Λογιστικής
Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας
Χρήση Η/Υ(Λογιστικά Φύλλα) 2 Ε
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη
Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ
Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου
Σύνολο
18Γ΄Τάξη, Μαθήματα Ειδικότητας,
(Θ=θεωρία, Ε=εργαστήριο)

Μάθημα Ώρες/Εβδ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας*
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων*
Αγγλικά(Οικονομική Ορολογία)
Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών
Δημόσιες Σχέσεις
Οργάνωση Γραφείου και Αρχείων
Λογιστικές Εφαρμογές-Γ΄ Κατηγορίας
Μηχανογραφημένη Λογιστική
4 Ε
Eργασίες Σύγχρονου Γραφείου 4 Ε
Σύνολο 23

* Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα

Υπαλλήλων Τουριστικών επιχειρήσεων

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με αρμοδιότητες να:

 • Βοηθά στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου κατά την άφιξη και αναχώρηση των πελατών.
 • Καταγράφει τα στοιχεία των πελατών στα κατάλληλα έντυπα του τμήματος υποδοχής.
 • Χειρίζεται το σύγχρονο εξοπλισμό του γραφείου υποδοχής.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 • Διευκολύνει την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του ξενοδοχείου.
 • Ταξινομεί τα παραστατικά που εκδίδουν τα τμήματα εκμετάλλευσης του ξενοδοχείου και τα προωθεί στο τμήμα «Τήρησης Λογαριασμών Πελατών».
 • Διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες.
 • Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζεται.
 • Εξυπηρετεί τους πελάτες στα επισιτιστικά τμήματα του ξενοδοχείου, ως βοηθός του ειδικευμένου προσωπικού.

 

Συμπερασματικά, ο απόφοιτος της ειδικότητας «Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων»μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπικ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία, γραφεία του Ε.Ο.Τ. και σε κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Μαθήματα ειδικότητας (Θ: θεωρητικά, Ε : εργαστήρια)

Β΄ τάξη

Μαθήματα ώρες

Αρχές Γενικής Λογιστικής 3 Θ

Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας 2 Θ

Χρήση Η/Υ (Λογιστικά Φύλλα) 2 Ε

Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη 2 Θ

Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου 2 Θ

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική 2 Θ

Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ 3 Ε

Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου 2 Ε

Σύνολο ωρών εβδομάδας 18

 

Γ΄ τάξη

Μαθήματα ώρες

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας* 4 Θ

Αρχές Οργάνωση και διοίκησης Επιχειρήσεων* 3 Θ

Αγγλικά Ειδικότητας 2 Θ

Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων 2 Θ+2 Ε

Τουριστικό Marketing 3 Θ

Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί

Ναύλοι, Τουριστικά Πακέτα 2 Θ+1 Ε

Τουριστικές εφαρμογές Η/Υ 3 Ε

Σύνολο ωρών εβδομάδας 23

*Μάθημα πανελλαδικά εξεταζόμενο

Πληροφορίες έδωσε η Σοφία Ίγγιλις
Καθηγήτρια του τομέα Οικονομίας – Διοίκησης